Konferencja

23 czerwca 2008 roku w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Przyszłość górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Polsce i Europie”. W czasie konferencji obył się także briefing prasowy dr Henryka Jacka Jezierskiego – Głównego Geologa Kraju pt. "Węgiel brunatny – czemu nie?"

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata polityki, nauki i przemysłu. Zaproszeni również zostali przedstawiciele samorządów terytorialnych, na terenach których prowadzona jest obecnie eksploatacja węgla brunatnego, jak również z rejonów perspektywicznych tj. Legnicy czy Gubina.

Konferencję otworzył Główny Geolog Kraju oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska dr Henryk Jacek Jezierski. Następnie głos zabrał Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie – doc. dr hab. Jerzy Nawrocki. Kolejnym przedstawicielem organizatorów był prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród prowadzących obrady był także dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Kasztelewicz – Sekretarz Komitetu Sterującego dla Przygotowania Zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego.

Pierwszym prelegentem był dr Jacek Kasiński z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, który wygłosił referat pt. "Zasoby węgla brunatnego w Polsce". Potwierdził on, że na terenie naszego kraju są bogate złoża węgla brunatnego z największym kompleksem złóż tego surowca w Europie w rejonie Legnicy.

Kolejny referat dotyczył "Przyszłości górnictwa i energetyki opartej o węgiel brunatny w Polsce". Jego autorem był dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Przedstawił on charakterystykę branży węgla brunatnego oraz energetyki opalanej tym paliwem. Omówił także prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w długoterminowej perspektywie, z której wynika dramtyczny deficyt braku podaży energii elektrycznej w przyszłości. Określił on możliwości zmniejszenia tego deficytu poprzez uruchomienie nowych kompleksów górniczo-energetycznych na nowych złożach węgla brunatnego oraz możliwości zagospodarowania złóż w rejonach obecnie eksploataowanych. Wyraził on pogląd o konieczności nowego spojrzenia na paliwa kopalne, w tym głównie na węgiel kamienny i węgiel brunatny. Surowce te mogą służyć w przyszłości do produkcji czystej i taniej energii elektrycznej jak również do produkcji paliw płynnych, metanolu czy substytutu gazu ziemnego. Część referatu poświęcona również była nowym technologiom węglowym dotyczącym wychwytywania i składowania CO2 w głębokich partiach geologicznych. Wydaje się, że w najbliższym czasie może powstać pierwsza  pilotażowa instalacja CCS w Polsce przy elektrowni w Bełchatowie.

Następnie dr inż. Szymon Modrzejewski – Dyrektor Poltegor-Instytut we Wrocławiu przedstawił referat pt. "Strategia eksploatacji legnickich złóż węgla brunatnego". Było to podsumowanie ponad 2-letnich prac współfinanspowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących technologicznych aspektów wykorzystania i przetwórstwa węgla brunatnego. Analizie zostało poddanych wiele złóż węgla brunatnego w Polsce, przy czym główną uwagę poświęcono legnickim złożom węgla brunatnego. Przedstawił on wariantowe rozwiązania udostępnienia tych złóż i produkcji z nich zeroemisyjnej energii elektrycznej z wychwytywaniem i sekwestracją CO2.

W przerwie obrad odbył się briefing prasowy dr Henryka Jacka Jezierskiego – Głównego Geologa Kraju, w którym również udział wziął dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pytania dziennikarzy głównie dotyczyły głośnej sprawy udostępnienia złoża węgla brunatnego "Tomisławice" w rejonie jeziora Gopło. Dr Henryk Jacek Jezierski zapewniał, że podczas wydawania koncesji na wydobycie węgla brunatnego z tego złoża spełnione zostały wszystkie niezbędne procedury związane z oceną oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Zapewnił, że z przedstawionych obiektywnych ekspertyz jasno wynika, że kopalnia nie będzie oddziaływała na jezioro Gopło.

Po przerwie wystąpił dr inż. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Przedstawił on referat dotyczący "Najważniejszych zagadnień funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce". BOT GiE jako członek Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest w dużej mierze odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wyraził on pogląd, że Polsce potrzebne są nowe moce wytwórcze pochodzące zarówno z odnawialnych źródeł energii, z węgla kamiennego i z węgla brunatnego oraz z energetykii atomowej. Aby spełnić stale wzrastające zapotrzebowanie na energię elektyczną jest miejsce dla każdego nośnika energetycznego w naszym kraju. Natomiast proporcje udziału każdego z nich powinien określić Rząd RP w przygotowywanej "Polityce energetycznej Polski do roku 2030".

Kolejne referaty wygłosili goście z Vattenfall Europe Mining AG oraz RWE Power AG. Oba te przedsiębiorstwa są jednymi z największych eurpejskich przedsiębiorstw energetycznych. Jako pierwszy swój referat wygłosił przedstawiciel Vattenfall Europe Minning AG – Urllich Hoehna. Dotyczył on "Roli węgla brunatnego w pierwszej połowie XXI wieku w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Europy". Wykazał on, że rozwój górnictwa węgla brunatnego wcale nie stoi w sprzeczności z polityką ochrony środowiska oraz ochrony klimatu Unii Eurpejskiej. To właśnie Vattenfall staje się liderem w dążeniu do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. W swoich elektrowniach wdraża najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które umożliwiają osiągnąć bardzo wysokie sprawności przy znaczenie ograniczonej emisji CO2. Dlatego też twierdzenie, że produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego jest technologią przestarzałą jest dużym nieporozumieniem. O rozwoju nowych czystych technologii węglowych mogą świadczyć kolejne budowy elektrowni opalanych tym paliwem m.in. w Niemczech (Boxberg 675 MW), w Serbii (Nicola Tesla+Kolubara 1400 MW), w Kosowie (Kosovo 1500 MW), w Bułgarii (Mariza 1300 MW) czy Turcji (Elbistan 3000 MW).

Na zakończenie przedstawiciel RWE Power AG – Elbert Loois – przedstwił referat pt. "Strategia RWE w wykorzystaniu węgla brunatnego do produkcji taniej i czystej energii elektrycznej. Budowa kopalni odkrywkowej Garzwailer II". W swoim wystąpieniu skupił się na przedstawieniu okoliczności powstania nowej kopalni odkrywkowej w Niemczech – Garzwailer II. Omówił szereg czynników, które umożlwiły budowę kopalni odkrywkowej przy rygorystycznych wymogach ochrony środiwiska, które obowiązują w Niemczech. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w eksploatacji odkrywkowej i rekultywacji możliwe jest pogodzenie potrzeb energetycznych kraju z ochroną środowiska.

Program konferencji:

10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji
Dr Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, Doc. dr hab. Jerzy Nawrocki – Dyrektor PIG, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor AGH

10.15 – 10.30  „Zasoby węgla brunatnego w Polsce”
Dr Jacek Kasiński – PIG Warszawa

10.30 -11.10 „Przyszłość górnictwa i energetyki opartej o węgiel brunatny w Polsce”
Dr hab. inż. ,prof. AGH Zbigniew Kasztelewicz – AGH, mgr inż. Janusz Bojczuk – POLTEGOR-Projekt, prof. dr hab. inż. Jerzy Klich – AGH, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – AGH, mgr inż. Jacek Kaczorowski – BOT KWB Bełchatów S.A., mgr inż. Stanisław Żuk – BOT KWB Turów S.A.

11.10 – 11.25 „Strategia eksploatacji legnickich złóż węgla brunatnego”
Prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk, dr inż. Szymon Modrzejewski – Poltegor-Instytut we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek – AGH

11.25 – 11.45
Przerwa na kawę / Briefing prasowy dr Henryka Jacka Jezierskiego – Głównego Geologa Kraju

11.45 -12.05 „Najważniejsze zagadnienia funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce”
Dr inż. Henryk Majchrzak – BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

12.05 – 12.25 „Strategia RWE w wykorzystaniu węgla brunatnego do produkcji taniej i czystej energii elektrycznej. Budowa kopalni odkrywkowej Garzwailer II”
Elbert Loois – RWE POWER AG

12.25 – 12.45 „Rola węgla brunatnego w pierwszej połowie XXI wieku w zaspokojeniu potrzeb energetycznych Europy”
Urllich Höhna – Vattenfall Europe Mining AG

12.45 – 14.00   Dyskusja

14.00    Poczęstunek, Muzeum sala nr 15 i 16

Zdjęcia z tego spotkania zostały zamieszczone w dziale Galeria.